Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Procedura de lucru privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instit

​​​​Procedura de lucru privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate​​​​​


Prezenta procedură are ca scop stabilirea normelor, regulilor și instrucțiunilor pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților de recunoaştere automată, de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, a calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Procedura se aplică cetățenilor care au obținut calitatea de conducător de doctorat în universități de prestigiu din alte state, care fac parte din lista universităților de prestigiu aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic, în conformitate cu cadrul legislativ național și european.

Doar în cazul exercitării temporare a calității de conducător de doctorat se aplică direct dispozițiile din Legea 200/2004 și art. 296 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.
(1) Posturile didactice rezervate, vacante sau temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituției sau de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.
(2) Angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu, din țară sau străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către Consiliul Departamentului și se aprobă de către Consiliul de Administrație.

Documente necesare
- Curriculum Vitae
- Lista lucrărilor publicate (articole, cărți, capitole de carte) și a granturilor câstigate în calitate de director/ membru în echipă
- Act de identitate și dovada schimbării numelui dacă este cazul
- Diploma de doctor
- Adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea eliberată de instituția de învățământ superior acreditată din străinătate
- Cerere de recunoaștere
- Dovada de achitare a taxei de procesare


CĂI DE ATAC
Solicitantul poate formula contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului evaluării dosarului de recunoaștere. Contestația se formulează în scris, conform modelului inclus în procedură, se încarcă pe platformă și/sau se transmite la adresa de e-mail consuela.mitasov@umfiasi.ro.
Comisia de contestații se întrunește în maximum 48 de ore de la depunerea contestației și, în termen de 3 zile lucrătoare, comunică solicitantului, prin e-mail, soluția la contestația formulată.

Împotriva deciziei de recunoaștere poate fi formulată cale de atac la instanțele de judecată, conform regulilor de drept aplicabile.


Procedura pentru Echivalarea/recunoaşterea diplomelor de doctorat poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.​

DATE DE CONTACT
Strada Universității nr. 16 700115, Iași, România​
Secretar Școala Doctorală - Consuela Mitasov
Telefon: +40 (232) 30 1628
Fax: +40 (232) 30 1640
E-mail: consuela.mitasov@umfiasi.ro